Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulieringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden inwerking per 1 januari 2011.

 

Inhoudsopgave:

        Artikel    1 - Definities
        Artikel    2 - Identiteit van de ondernemer
        Artikel    3 - Toepasselijkheid
        Artikel    4 - Het aanbod
        Artikel    5 - De overeenkomst
        Artikel    6 - Herroepingsrecht
        Artikel    7 - Kosten in geval van herroeping
        Artikel    8 - Uitsluiting herroepingsrecht
        Artikel    9 - De prijs
        Artikel  10 - Conformiteit en garantie
        Artikel  11 - Levering en uitvoering
        Artikel  12 - Betaling
        Terug
    Artikel 1 - Definities
    In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
        
            Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
            Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst  op afstand aangaat met de ondernemer;
            Dag: kalenderdag;
            Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
            Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
            Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
            Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
            Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
            Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
        
    Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
       Mijn winkelnaam handelend onder de naam: Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl | onderdeel van de S.T.U.D.T.I.A.R. Vereiken zonwering Group
        Vestigings- & bezoekadres:
        Breedijk 5b | 5705 CJ HELMOND
        Telefoonnummer: 06-24379887
        Bereikbaarheid: alle dagen tussen 9.00 - 18.00.
        Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn een webwinkel, er kan niet fysiek gewinkeld   worden.                  
        E-mailadres: info@rolluikdefect.nl
        KvK-nummer:58653074
        BTW-identificatienummer:NL1663.42.610.B01

    Artikel 3 - Toepasselijkheid
            Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
            Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
            Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
        
    Artikel 4 - Het aanbod
            Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
            Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
            Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
                de prijs inclusief belastingen;
                de eventuele kosten van aflevering;
                de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
                het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
                de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
                de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
                de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het regulier basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
                of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
                de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
                de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
                de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
        
    Artikel 5 - De overeenkomst
     
            De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
            Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
            Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
            De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
            De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
                a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
                b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
                c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
                d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
        
    Artikel 6 - Herroepingsrecht
    Bij levering van producten
            Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
            Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
        
    Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
            Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
            Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
        
    Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
            De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
            Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
                a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
                b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
                c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
                d. die snel kunnen bederven of verouderen;
                e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
                f. voor losse kranten en tijdschriften;
         
    Artikel 9 - De prijs
            Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
            In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
            Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
            Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
                a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
                b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

            De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

     
    Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
            De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
            Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
       
    Artikel 11 - Levering en uitvoering
            De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
            Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
            In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
            Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
            Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer uitsluitend wanneer de bestelling aangetekend is verzonden. Voor brievenbuspost of pakketten geldt het risico voor de consument
       
    Artikel 12 - Betaling
            Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan alvorens de bestelling verzonden zal worden
            De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden.
            In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
      

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl (AVL 08/001)

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gevestigd te Helmond, hierna te noemen Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn algemene voorwaarden
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van product afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 2 - Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-1 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie, latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden

Artikel 3 - Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet.

Artikel 4 - Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl binden hem niet, voor zover ze door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben

Artikel 5 - Overeenkomst.
5-1 Overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl door zijn schriftelijke bevestiging
5-2 Elke met Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling opdrachtgever zal toestaan dat Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 5.000,=, onverminderd Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 7 - Prijzen.
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet.
7-2 indien na overeenkomst de prijzen van grondstof verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen
7-3 In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten verbonden aan eventuele op last van de arbeidsinspectie te treffen bijzondere veiligheidsmaatregelen

Artikel 8 - Aanbetaling.
Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding. Zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt

Artikel 9 - Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 10 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl

Artikel 11 - Leveringstermijnen.
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient men Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn de goederen te leveren.
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan ze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 - Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 - Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht
13-2 Door de opdrachtgever, na, het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 - Annuleren.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Reclame.
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
gering van aard zijn, geeft dit geen reden tot reclame.
15-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
15-5 Afnemer zal het afgekeurde product aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl retourneren na Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te bepalen voorwaarden.

Artikel 17 - Garantie.
17-1 Garantie op de Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.. De garantie vervalt indien de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde goederen onoordeelkundig worden behandeld en/of verwerkt.
17-2 Indien de garantie betreft door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl uitgevoerde werken vervalt deze indien de aanwezige voorziening en en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede ingeval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

Artikel 18 – Retentie recht.
Wanneer Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdracht gever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is

Artikel 19 – Aansprakelijkheid.
19-1 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :
a: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
d: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g: Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl of van hen, die door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te werk zijn gesteld.
19-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 20 - Overmacht.
20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade- vergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 21 – Eigendom voorbehoud.
21-1 Zolang Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven deze goederen, eigendom van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl

21-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 22 - Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 - Betaling.
23-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% der hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Euro 50,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 - Toepasselijk recht.
Op alle door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 - Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 26 – Wet kopen op afstand.
Koper heeft recht op een afkoelingsperiode van 8 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de koper gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product(en) moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de koper geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

 

 

Rolluikdefect | Zonweringdefect | Screendefect | buismotordefect

 

I: www.rolluikdefect.nl

E: info@rolluikdefect.nl

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulieringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden inwerking per 1 januari 2011.Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Betaling
Terug
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Mijn winkelnaam handelend onder de naam: Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl | onderdeel van de S.T.U.D.T.I.A.R. Vereiken zonwering Group
Vestigings- & bezoekadres:
Breedijk 5b | 5705 CJ HELMOND
Telefoonnummer: 06-24379887
Bereikbaarheid: alle dagen tussen 9.00 - 18.00.
Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn een webwinkel, er kan niet fysiek gewinkeld worden.
E-mailadres: info@rolluikdefect.nl
KvK-nummer:58653074
BTW-identificatienummer:NL1663.42.610.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het regulier basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;

Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer uitsluitend wanneer de bestelling aangetekend is verzonden. Voor brievenbuspost of pakketten geldt het risico voor de consument

Artikel 12 - Betaling
Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan alvorens de bestelling verzonden zal worden
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl (AVL 08/001)

Artikel 1 - Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gevestigd te Helmond, hierna te noemen Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn algemene voorwaarden
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van product afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen

Artikel 2 - Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-1 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als dit uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie, latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden

Artikel 3 - Aanbiedingen.
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet.

Artikel 4 - Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl binden hem niet, voor zover ze door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben

Artikel 5 - Overeenkomst.
5-1 Overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl door zijn schriftelijke bevestiging
5-2 Elke met Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling opdrachtgever zal toestaan dat Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor verveelvoudiging, openbaarmaking en kopieën zijn slechts toegestaan met Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen enz. blijven Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van Euro 5.000,=, onverminderd Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding

Artikel 7 - Prijzen.
7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet.
7-2 indien na overeenkomst de prijzen van grondstof verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedragen van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen
7-3 In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten verbonden aan eventuele op last van de arbeidsinspectie te treffen bijzondere veiligheidsmaatregelen

Artikel 8 - Aanbetaling.
Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding. Zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt

Artikel 9 - Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 10 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl

Artikel 11 - Leveringstermijnen.
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient men Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl schriftelijk in gebreke te stellen.
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zijn de goederen te leveren.
11-3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, staan ze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 - Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 13 - Wijziging van de opdracht.
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht
13-2 Door de opdrachtgever, na, het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 - Annuleren.
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 - Reclame.
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
gering van aard zijn, geeft dit geen reden tot reclame.
15-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.
15-5 Afnemer zal het afgekeurde product aan Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl retourneren na Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te bepalen voorwaarden.

Artikel 17 - Garantie.
17-1 Garantie op de Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde en/of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en/of schriftelijk door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en/of defecten in de samenstelling van de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde materialen en producten dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke goederen c.q. het kosteloos her uitvoeren van ondeugdelijk werk.. De garantie vervalt indien de door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geleverde goederen onoordeelkundig worden behandeld en/of verwerkt.
17-2 Indien de garantie betreft door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl uitgevoerde werken vervalt deze indien de aanwezige voorziening en en/of hoedanigheid van de grond ongeschikt of minder geschikt zijn, als mede ingeval van onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever of derden.

Artikel 18 – Retentie recht.
Wanneer Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdracht gever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is

Artikel 19 – Aansprakelijkheid.
19-1 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :
a: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c: Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
d: Buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
e: Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
f: Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
g: Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
19-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl of van hen, die door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl te werk zijn gesteld.
19-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 20 - Overmacht.
20-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schade- vergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
20-2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 21 – Eigendom voorbehoud.
21-1 Zolang Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven deze goederen, eigendom van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl

21-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
21-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 22 - Wanprestatie en ontbinding.
22-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
22-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl in geval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
22-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 23 - Betaling.
23-1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
23-3 Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% der hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van Euro 50,=. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 - Toepasselijk recht.
Op alle door Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 25 - Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 26 – Wet kopen op afstand.
Koper heeft recht op een afkoelingsperiode van 8 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl mag dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden. Wanneer Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden wanneer de koper gebruik maakt van de afkoelingsperiode. Het product(en) moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de koper geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Als de koper het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is Rolluikdefect.nl | Zonweringdefect.nl | Screendefect.nl | buismotordefect.nl verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Rolluikdefect | Zonweringdefect | Screendefect | buismotordefectI: www.rolluikdefect.nl

E: info@rolluikdefect.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2020 rolluikdefect.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel